Klokken in Wijchmaal

In februari 1799 werden door een zekere Gaspar Schoos de grote en de kleine klok weggehaald uit de toren van de Sint-Trudokerk van Wijchmaal, en dit in opdracht van het Franse bewind. De klokken werden naar Maastricht vervoerd en later verkocht (samen met andere kerkgoederen) voor 1700 frank. Vanaf 1799 zat de parochie van Wijchmaal dus enkele jaren zonder klokken.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in Wijchmaal geen klokken weggehaald. De drie nog aanwezige klokken in de toren zijn de Sint-Catharinaklok, de Sint-Trudoklok en de Sint-Martinusklok.

 

Sint-Catharinaklok

De Sint-Catharinaklok is de oudste klok die nog in de toren hangt. Ze dateert van 1813, heeft een diameter van 72 cm en weegt 250 kg. Op de klok staat de volgende tekst: ANDREAS VAN DEN GHEYN ME FUDIT LOVANII PRO DUYSBORGH ANNO 1813 - S. CATHARINA - SUB PASTORE P. BRUYLANTS AEDITUS F.E. DECOSTER J. J. SMETS - PATRINUS G. JACOBS - MARINA J.C. MAES”.

Deze klok werd dus in 1813 gegoten te Leuven door Andreas Van den Gheyn en was bestemd voor de Sint-Catharinakerk van Duisburg bij Tervuren. Waarom en wanneer deze klok in Wijchmaal terechtkwam is tot op heden nog niet met zekerheid uitgeklaard. Mogelijk verhuisde de klok in 1858 naar Wijchmaal omdat ze in dat jaar in Duisburg te licht werd bevonden en vervangen werd door een klok van 950 kg.

 

Sint-Catharinaklok Wijchmaal _ _ _ Detail Sint-Catharinaklok Wijchmaal

 

 

Sint-Trudoklok

De Sint-Trudoklok dateert uit 1826 en bevat volgende tekst: “ANDREAS VAN DEN GHEYN ME FUDIT LOVANII ANNO 1826”.

In een document gedateerd 11 oktober 1827 verklaart klokkengieter L. Van den Gheyn van Eerwaarde Heer Wilsels, pastoor van Peer, zesenzestig guldens acht stuivers Brabants courant geld te hebben ontvangen, komende van Eerwaarde Heer H.J. Simons, pastoor van Wijchmaal, voor een geleverde klok aan de kerk van Wijchmaal.

 

Sint-Trudoklok Wijchmaal

 

 

Sint-Martinusklok

De jongste klok, de Sint-Martinusklok, dateert van 1979 en heeft een diameter van 82 cm. Deze klok werd geschonken door Martinus, Ida, Maria en Helena Vanderhoedonck. Ze werd gegoten door J. Sergeys uit Leuven. Op zondag 16 december 1979 werd deze klok in de parochiekerk van Wijchmaal plechtig ingewijd door deken M. Theunissen van Peer. Bij de wijding fungeerde Helena Vanderhoedonck als meter en haar neef Louis Ceyssens als peter.

Op de klok staan volgende teksten: op de achterzijde “SINT MARTINUS 1979”, op de voorzijde “GIETER J. SERGEYS TE LEUVEN A° 1979 - MARTINUS IDA MARIA HELENA VANDERHOEDONCK”.

 

Sint-Martinusklok Wijchmaal

 

 

Klokje van de Sint-Hubertuskapel

Bij de bouw van de Sint-Hubertuskapel in 1893 werd de som van 83,35 frank betaald aan smid Vanderheyden voor de klok en de vensters. Het klokje heeft geen inscriptie noch afbeeldingen.

 

Sint-Hubertuskapel Wijchmaal

 

 

 

Link naar het torenuurwerk van Wijchmaal

 

Link naar het orgel van Wijchmaal